தகவல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த சேவைகள் பற்றி விரிவாக எழுதுக

தகவல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த சேவைகள்

 • பல்வேறு துறைகளில் சேவைகளின் தரத்தை மேம்படுத்திக் கொள்ளப் பயனாளர்களுக்குத் தகவல் தொழில்நுட்பம் உதவுகிறது.
 • தொலைத்தொடர்புப் பிணையங்கள் அல்லது இணையம் வழியாக வழங்கப்படும் சேவைகளைத் தகவல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த சேவைகள் என்கிறோம்.
 • தகவல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த சேவைகள் பெருமளவு வேலைவாய்ப்புகளை அதிகரித்துள்ளன.
 • சொல்செயலிகள், விரிதாள்கள், தரவுத்தளங்கள் ஆகியவை, பல்வேறு மரபுவழிப்பட்ட சேவைகள் தகவல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்தவையாக மாற வழி வகுத்துள்ளன.
 • மறைமுகப் பயன்கள் சிறிதுகாலம் கழித்துக் கிடைக்கப்பெறும். ஒரு பயனுக்கென சேகரிக்கப்பட்ட தரவுகள் வேறுபல தேவைகளுக்கும் சிறிது காலத்துக்குப் பின் பயன்படும்.
 • மின் – அரசாண்மை
 • அழைப்புதவி மையங்கள்
 • தரவு மேலாண்மை
 • தொலை மருத்துவம்
 • மருத்துவ ஆவணப் பெயர்ப்பு
 • கணிப்பொறித் தரவாக்கம்
 • வலையகச் சேவைகள்
 • வணிகச் செயலாக்கப் புறத்திறனீட்டம், துடிமத் தகவல் உருவாக்கம்), அசைவூட்டம், மனிதவளச் சேவைகள் சேய்மைப் பராமரிப்பு ஆகியவை ஐ.டீ.இ.எஸ். ஊடுருவியுள்ள பிற வேவைகளாகும்.
 • ஐ.டீ.இ.எஸ். பணிகளுக்கு, தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் குறிப்பாக தரவுத் தளங்களிலும், இணையத்திலும் செய்முறை அறிவுத்திறன் தேவையாகும்.
 • தவிரவும், ஆங்கிலத்தில் சிறந்த தொடர்புத்திறன் இருக்க வேண்டிய கட்டாயத் தேவையாகும்.
 • ஐ.டீ.இ.எஸ். சேவைகளைத் திறம்பட நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு, தகவல் தொழிலகப் பயன்பாடு, செய்தொழில் நுட்பம், நற்பழக்கம் ஆகியவற்றின் அடிப்படைகளை நன்கு புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அகத்திறனில் முறையான பயிற்சி அளிக்கப்பட வேண்டும்.

மின்-ஆளுகை

 • நீங்கள் அரசு வலையகங்களைப் பார்வையிடவும் அவை வழங்கும் சேவைகளைப் பெறவும் கணிப்பொறிகள் உங்களுக்கு உதவுகின்றன.
 • அரசு அமைத்துள்ள பல்வேறு வலையகங்கள் பல பயனுள்ள தகவல்களைக் கொண்டுள்ளன.
 • அரசுத் துறைகள் பற்றிய விவரங்கள், குறிப்பிட்ட பணிகள், சிறப்பு நலத்திட்டங்கள், ஆவணங்கள், தொடர்புகள், தொடுப்புகள், ஐஏஎஸ் அக இணையம், வலையக வரைபடம், தேடல், புதியது என்ன, பத்திரிகைக் குறிப்புகள், கருத்தாய்வு ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளன.
 • இந்த வலையகங்கள் ஆங்கிலம், தமிழ் ஆகிய இரு மொழிகளிலும் உள்ளன.

அழைப்புதவி மையங்கள்

 • தகவல் தொழில்நுட்பத்தின் தாக்கம் உலகம் முழுவதும் காணப்படுகிறது.
 • தகவல் தொழில்நுட்பச் சேவைகளின் பயனாளர்கள் அல்லது வாடிக்கையாளர்கள் உலகம் முழுவதிலும் நிறைந்துள்ளனர்.
 • ஆண்டில் நாட்களும், நாளில் மணிநேரமும் தகவல் தொடர்பு சேவையை நிறுவனங்கள் வழங்கவேண்டும் என வாடிக்கையாளர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
 • அழைப்புதவி மையம் என்பது, சில வேளைகளில், குறிப்பிட் வாடிக்கையாளர் சேவைக்காக தொலைபேசி அடிப்படையில் அமைந்த சேவைப் பகிர்வு மையம் என வரையறுக்கப்படுகிறது.
 • காரணம் இம்மையங்கள், சந்தைப்படுத்துதல் விற்பனை தகவல் பரிமாற்றம், வாடிக்கையாளர் தொடர்பான பணிகளுக்குப் பயன்படுத்திக் கொள்ளப்படுகின்றன.
 • ஒவ்வோர் அழைப்புதவி மையமும் போதுமான அளவு தொலைத்தொடர்பு வசதிகளையும், பயிற்சிபெற்ற ஆலோசகர்களையும் கொண்டுள்ளன.
 • மிகப்பரந்த தரவுத் தளங்கள், இணையம் மற்றும் பிற நிகழ்நேரத் தகவல் உதவி மையங்களை, அணுகும் வசதிகளைப் பெற்றுள்ளன.
 • வாடிக்கையாளர்களுக்கு தகவலையும், உதவிச் சேவைகளையும் அழைப்புதவி மையங்கள் வழங்குகின்றன.
 • இவை ஆண்டில் அனைத்து நாட்களிலும், நாளில் அனைத்து நேரங்களிலும் அதாவது சேவை செயல்படுகின்றன.

 

error: Content is protected !!
Open chat
Hello Exam Machine Team. I Would Like To Join 200 Days 200 UNITS 200 TEST Prelims GK Batch.
%d bloggers like this: